رامکال کوچولوی ما

محرم

امسال محرم با طاها وباباش تونستیم بیشتر مراسم بریم. وطاها سینه زدن رو یاد گرفت .امسال محرم واقعا جای آقا جون طاها که دو سه ماه پیش فوت شد خالی بود پارسال آقا جونش ومادر جونش اولین لباس محرمی طاها رو گرفتن وبراش پوشیدن .آقا جونش خییییلی طاهارو دوست داشت وحتی یه موقع هایی از بیمارستان زنگ میزد ومیخواست صدای طاهارو بشنوه.باباش میگه وقتی توی سی سی یو ‌رفته بودم بابامو ببینم هرچی صداش کردم از بی حالی بر نگشت تا بهش گفتم طاها رو آوردم به طرفم برگشت.محمد طاها پدر بزرگت واقعا مرد بزرگی بود وبا رفتنش داغ بزرگی رو به دل همه اون کسایی که میشناختنش گذاشت.خدارحمتش کنه.وامسال عمو عباس برای طاها وزینب لباس محرمی گرفت وخودش تن طاها کرد .   ...
17 آبان 1393
1