رامکال کوچولوی ما

ارزویم این است.....

آرزویم این است : نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد   نرود لبخند   از عمق نگاهت هرگز و به اندازه هر روز تو عاشق باشی عاشق   آنکه تو را   می خواهد و به لبخند تو از خویش رها می گردد و تو را دوست بدارد به همان اندازه . . . ...
1 خرداد 1393
1