رامکال کوچولوی ما

بدون عنوان

سلام گل بهارم؛گران بهاترین هدیه ام؛همه امیدم.وقتی که سه چهار ماهه بودی یکی از آرزو هام این بود که یه روزی برام حرف بزنی و وقتی قربون صدقت میرم متوجه بشی چی میگم  وصدای قشنگت رو بشنوم .وحلا به آرزو رسیدم .اینقد خوشگل حرف میزنی که من وبابا حسابی کیف میکنیم وبا هر کلمه تو ساعت ها شاد میشیم .بهار من بعضی وقتها هی میگی دلام یعنی سلام ومنتظری منم جوابتو بدم،منم در جواب هر سلامت یه چیز میگم ،سلام امیدم،سلام نفسم،سلام گلدبهارم وتو هی ادامه میدی.کلمه های زیادی رو میگی در یکسال ویازده ماهگی مثل:اهظم ،ممد جون،بادرجون،بف میاد،عاطفه.زنعمو،دلا زهرا،آدا جون آقا جون،بالون میاد، بابات،مامانش،بلالون میاد چیک وچیک صداس میاد دیکو دیک شعر خاله شادونه رو میخ...
9 اسفند 1393
1